Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อบต.)
นายแสง เชียงแรง
บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
นางเจษฏาพร สมใจ
นายภาค ปวงคำ
นายอนุชิต อุทธิยา
นางสาวจิตตราภรณ์ เบิกบาน
นายยุทธนา จอมคำ
นางสาวลดาวัลย์ เบิกบาน
นางสาวสุภาริณี ศรีขันทะ
นางสาววิชชุดา วงศ์ใหญ่
นางสุวัจนี ปันสุวรรณ
นางลัดดาวัลย์ ลือชัย
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
นายประโยชน์ เชียงแรง
นายนัฐวุฒิ จตุนาม
นายเจริญ สมนาม
นางสาวอรทัย ตามยุทธ
นายสิทธิชัย จันทร์เงิน
นายอนุศาสตร์ แสงหล้า
นางลมัย กันทะเนตร
นางสาวพิราวรรณ เที่ยงสกุลมงคล
นางแก้ว อยู่ดี
นายโหล มูลเมือง
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
นายกุลชาติ อยู่ดี
นายสังวาล รวมสุข
นางสาวณิชาภัทร ศรีรัตน์
นายภูบดินทร์ ดวงแก้วปัน
นางจิตารัตน์ โนจักร
นายบุญเสริม ยาวิลาศ
นางสาวจริญญา เบ็ญชา
นายสมาน คำประเสริฐ
นางสาวสาธิดา เบ็ญชา
นางสาววิลาสินี เบ็ญชา
นางสายลม สมสิงห์ใจ
นางภัทราภรณ์ ปรีเปรม
นางสาวสุนัน แก้วน้อย
นางสาววัชรีย์ หนองหนำ
นางสาวกานดา เที่ยงศิริชัย
นางจันหล้า สมนาม
นายประดิษฐ์ เบิกบาน
นางเชาวนีย์ มุขศรี
นางกาญจนา เชาวลิต
นายธนทรัพย์ เตชะแก้ว
นางปิยวรรณ จันทร์วัง
นางสายทอง บรรเทา
นายพิเชษฐ์ แก้วกันทา
นายนิตย์ คำประเสริฐ
นางยุพิน บุญแรง
นายพงศ์พัทธ์ วงศ์บุญชัยเลิศ
นายธีระพล เชื้อสะอาด
นางสาววิลาสินี เบ็ญชา
นายคมสัน บัญชา
นางสาวสมจิต บุญอิน
นางสาววันวิสา ก๋าแก้ว
นายสมัย ปรีเปรม
นางสาวนวพร สุทธะ (ผู้ขออนุญาต)
นางกมลวรรณ ปรีเปรม
บริษัท 3 อาร์
นางทิพรัตน์ สีหวานิช
นางสายสุณีย์ บรรจง
นายจักรกฤษ เบ็ญชา
นางสาวสุรีย์พร บรรจง
นางสวลี กันทะเนตร
นายอนุศาสน์ แสงหล้า
นายจักรกฤษณ์ เบ็ญชา
นายวิโรจน์ ผันแก้ว
นายไสว สมนาม
นางสาวสุจิตรา จันธิมา
นางอุทสา อำขำ
นายสมบูรณ์ เกตุแก้ว
นายกิตติพันธ์ รวมสุข
นายบุญมี รวมสุข
นายเทวัน สีหมอก
นายสิทธิชัย จันทร์เงิน
นายอธิวัฒน์ กันทะเนตร
นายมานพ ณ ลำปาง
นายสุนทร พุทธวงศ์
นายเล็ก ลือชัย
นางสาวศิริรักษ์ อุปธิ
บริษัท 3 อาร์ ประเทศไทย
นางพรสุดา บรรเทา
บริษัททรูมูฟ เอช
นางสาวบุญทัน เที่ยงจันทราทิพย์
นางสาวกัญญาพัฒน์ รวมสุข
นางณิชวัตน์ พรหมคุณากร
นายพิษณุ ศรีขันทะ
นางวิลาวันย์ ผันแก้ว
นางปราณี ขวัญกิจสุนันท์
นายชัชชัย เบิกบาน
นายสาธิต ศักดิ์ภูวดล
นางสาวบุษยามาส ปวงมาลา
นายจักรกฤษ เบ็ญชา
นางสมพร แซ่โยฮื
นางสุรีพร ไกลถิ่น
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft