Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
สอบราคาจ้างวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านร้อง หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 27/03/2558 เปิดอ่าน 194 ครั้ง )
กำหนดราคากลางงานก่อสร้างรอบที่สอง
( ประกาศเมื่อ 20/03/2558 เปิดอ่าน 184 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 20/03/2558 เปิดอ่าน 200 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 20/03/2558 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 20/03/2558 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 20/03/2558 เปิดอ่าน 196 ครั้ง )
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 06/02/2558 เปิดอ่าน 203 ครั้ง )
สอบราคาจ้างถมพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 06/02/2558 เปิดอ่าน 188 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาปิด
( ประกาศเมื่อ 06/02/2558 เปิดอ่าน 191 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านร้อง หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 06/02/2558 เปิดอ่าน 198 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้อง หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 10/10/2557 เปิดอ่าน 224 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาถนนสายบ้านป่าฮ้อม-ดอนมูล ต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 10/10/2557 เปิดอ่าน 219 ครั้ง )
กำหนดราคากลางก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 10/10/2557 เปิดอ่าน 203 ครั้ง )
กำหนดราคากลางซ่อมสร้าง ถนนลาดยางสาย ป่าฮ้อม-ดอนมูล
( ประกาศเมื่อ 10/10/2557 เปิดอ่าน 187 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต บ้านดอนไชย หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 353 ครั้ง )
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 249 ครั้ง )
สอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 245 ครั้ง )
โครงการ ถมดินปรับพื้นที่ลานอเนกประสงค์ บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำานักงานองค์การบริหารส่นตำบลเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 265 ครั้ง )
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 245 ครั้ง )
โครงการ ก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต บ้านดอนไขย หมู่ที่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 08/05/2557 เปิดอ่าน 245 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 273 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 10
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 263 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 362 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 342 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 401 ครั้ง )
ราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 24/02/2557 เปิดอ่าน 268 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี V บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 381 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี V บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 401 ครั้ง )
ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 277 ครั้ง )
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู U บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 256 ครั้ง )
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู U บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่2
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 257 ครั้ง )
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 262 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่ 2
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 266 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่ 3
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 277 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านร้องเชียงแรง หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 16/01/2557 เปิดอ่าน 252 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล หมู่ 8 ต าบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2556 เปิดอ่าน 330 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนไชย หมู่ 9
( ประกาศเมื่อ 25/06/2556 เปิดอ่าน 854 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสะแล่ง หมู่ 5, บ้านศรีไฮคา หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 25/06/2556 เปิดอ่าน 364 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนไชย หมู่ 7 ต าบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2556 เปิดอ่าน 420 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู บ้านน้าเปื๋อย หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 25/06/2556 เปิดอ่าน 324 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านยอดดอย หมู่ 12
( ประกาศเมื่อ 26/04/2556 เปิดอ่าน 337 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนไชย หมู่ 10
( ประกาศเมื่อ 26/04/2556 เปิดอ่าน 441 ครั้ง )
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านร้อง หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 26/04/2556 เปิดอ่าน 334 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสม. บ้านร้อง หมู่ 2 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/04/2556 เปิดอ่าน 339 ครั้ง )
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 7 ชุด
( ประกาศเมื่อ 26/04/2556 เปิดอ่าน 325 ครั้ง )
เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ประกาศเมื่อ 13/09/2555 เปิดอ่าน 402 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2]
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft