Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
( ประกาศเมื่อ 24/03/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศอบต.เชียงแรงเรื่องแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 20/03/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
( ประกาศเมื่อ 20/03/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ประจำงวดปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 31/01/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 27/01/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
ประกาศประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.2562
( ประกาศเมื่อ 23/12/2562 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2562)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(ตุลาคม2561-กันยายน 2562)
( ประกาศเมื่อ 23/12/2562 เปิดอ่าน 262 ครั้ง )
งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ประจำปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 25/11/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ผด.02)
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ ผด.01)
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2
( ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 48 ครั้ง )
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่1
( ประกาศเมื่อ 21/10/2562 เปิดอ่าน 56 ครั้ง )
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 21/10/2562 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ประจำปีงบประมาณ 2563
( ประกาศเมื่อ 11/10/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
ขอส่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563
( ประกาศเมื่อ 10/10/2562 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
ประกาศการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 01/10/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( ประกาศเมื่อ 27/09/2562 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
( ประกาศเมื่อ 27/09/2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
( ประกาศเมื่อ 26/08/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 47 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
( ประกาศเมื่อ 18/06/2562 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 10/04/2562 เปิดอ่าน 80 ครั้ง )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
( ประกาศเมื่อ 03/04/2562 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 22/03/2562 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
( ประกาศเมื่อ 06/03/2562 เปิดอ่าน 174 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/11/2561 เปิดอ่าน 166 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ 01/11/2561 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )
กำหนดเวลาการรับชำระภาษีประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ 5/10/2561 เปิดอ่าน 72 ครั้ง )
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( ประกาศเมื่อ 27/11/2561 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )
โรคพิษสุนัขบ้า และ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
( ประกาศเมื่อ 11/10/2561 เปิดอ่าน 84 ครั้ง )
ประกาศการใช้น้ำมัน 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )
ประกาศเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 06/09/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
หนังสือร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)
( ประกาศเมื่อ 20/07/2561 เปิดอ่าน 182 ครั้ง )
ป้องกันยุงลายกันเถอะ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 96 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 112 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
( ประกาศเมื่อ 21/06/2561 เปิดอ่าน 70 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 89 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft