ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 23/12/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2562)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562(ตุลาคม2561-กันยายน 2562)   


 ย้อนกลับ