ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/09/2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   


 ย้อนกลับ