องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ยินดีต้อนรับ 

 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

     

ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

      

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

      

ประกาศเจตจำนงสุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง

      

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง

      

ประกาศอบตเชียงแรงเรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

      

12
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
สปสช
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
"รายงานการควบคุมภายใน"
รายงานการประชุม
แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร
facebook
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สถานที่น่าสนใจ
เช็ค Email
ติดต่อ
เดลินิวส์
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมการค้าภายใน
อุตุ
กพ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
สขร
กระทรวงมหาดไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไทยรัฐ
สสส
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ไทยตำบล