Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

 
 
 
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.เชียงแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561)

          ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

          โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)
 
การลงทะเบียนเบี้ยความพิการ อบต.เชียงแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอเชิญชวนให้ผู้พิการที่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน หรือคนพิการที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

          โดยมีหลักฐานตามที่ทางราชการกำหนด ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านเพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยพิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยคนพิการผ่านธนาคารพร้อมสำเนา
4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ
(รายละเอียดโปรดสอบถามที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำท่านภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
โรคพิษสุนัขบ้า และ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
( ประกาศเมื่อ 11/10/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
ประกาศการใช้น้ำมัน 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
ประกาศเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 06/09/2561 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
หนังสือร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)
( ประกาศเมื่อ 20/07/2561 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )
ป้องกันยุงลายกันเถอะ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
( ประกาศเมื่อ 21/06/2561 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 15/06/2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะริมฝั่งลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/06/2561 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะแล่ง (ขุดสระน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน) บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร (บดอัด) บ้านดอนไชย หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าคา (จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ) บ้านร้อง หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 75 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านยอดดอย หมู่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 83 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดอนไชย หมู่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนมูล หมู่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 77 ครั้ง )
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)


16 ก.ย. 2561 โครงการอบรมให้ความรู้การสนับสนุนฯคุ้มครองเด็กและเยาวชน
17 ก.ย. 2561


15 ก.ย. 2561 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัยฯ
18 ก.ย. 2561


13 ก.ย. 61 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
14 ก.ย. 2561
 


11 ก.ย. 61 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย
12 ก.ย. 2561


7 ก.ย. 61 โครงการเสริมสร้างความรู้ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
12 ก.ย. 2561


5 ก.ย. 61 โคงรการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
12 ก.ย. 2561
 
 
เว็บบอร์ด กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (อบต.)
 
 

แนะนำคณะผู้บริหาร
อบต. เชียงแรง
นายสิงห์คำ เชียงแรง
นายก อบต. เชียงแรง

 

 นายบุญส่ง เทพละ
รองนายก อบต

 

 นายศรีจันทร์ เบ็ญชา
รองนายก อบต

 

 นายจำรอง ผันแก้ว
เลขานุการนายก อบต.

 
 
 
 
 
 
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
ลิงค์ อบต.จังหวัดพะเยา
    อบต.บ้านปิน
     อบต.ดงสุวรรณ
     อบต.ศรีถ้อย
     อบต.ทุ่งรวงทอง
     อบต.ควร
     อบต.งิม
     อบต.ผาช้างน้อย
     อบต.ขุนควร
     อบต.ทุ่งกล้วย
     อบต.ภูซาง
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
เกาะติดสถานะการราคาน้ำมัน
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 

 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft