Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นิเทศติดตามกบ กศน อำเภอภูซาง

 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ อบต.เชียงแรง
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 - เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ กันยายน 2563 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2503)ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงของรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561- เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562-เดือนกันยายน 2562 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ระหว่าง 08.30-16.30 น.เพื่อจะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2. ทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
( ประกาศเมื่อ 01/11/2561 เปิดอ่าน 71 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปี 2561
( ประกาศเมื่อ 01/11/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
กำหนดเวลาการรับชำระภาษีประจำปี 2562
( ประกาศเมื่อ 5/10/2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
( ประกาศเมื่อ 27/11/2561 เปิดอ่าน 20 ครั้ง )
โรคพิษสุนัขบ้า และ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
( ประกาศเมื่อ 11/10/2561 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )
ประกาศการใช้น้ำมัน 2562
( ประกาศเมื่อ 08/10/2561 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
ประกาศเรื่องวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 06/09/2561 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )
หนังสือร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น4ปี(พ.ศ.2561-2564)
( ประกาศเมื่อ 20/07/2561 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
ป้องกันยุงลายกันเถอะ
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
หนังสือประชาสัมพันธ์การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เชียงแรง
( ประกาศเมื่อ 25/06/2561 เปิดอ่าน 38 ครั้ง )
 
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 26/11/2561 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะริมฝั่งลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 17/08/2561 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 13/06/2561 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านยอดดอย หมู่ที่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 12/06/2561 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างจำนวน 8 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 08/06/2561 เปิดอ่าน 40 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะแล่ง (ขุดสระน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน) บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 102 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร (บดอัด) บ้านดอนไชย หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 106 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าคา (จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ) บ้านร้อง หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 86 ครั้ง )
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 27/02/2561 เปิดอ่าน 85 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านยอดดอย หมู่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 98 ครั้ง )
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านดอนไชย หมู่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา
( ประกาศเมื่อ 26/02/2561 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)


15 ก.พ. 2562เปิดศูนย์การแก้ไขหมอกควันไฟป่า
15 ก.พ. 2562


13 ก.พ. 62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562


9 ก.พ. 2562 โครงการอบรม บ่มรัก เพาะใจ สานสายใยเยาวชน
11 ก.พ. 2562
 


8 ก.พ. 62 โครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นฯ
11 ก.พ. 2562


12 ม.ค. 62 วันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 2562


9 ม.ค.62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2562
14 ม.ค. 2562
 
 
เว็บบอร์ด กระดานสนทนา ถาม-ตอบ (อบต.)
 
 

แนะนำคณะผู้บริหาร
อบต. เชียงแรง
นายสิงห์คำ เชียงแรง
นายก อบต. เชียงแรง

 

 นายบุญส่ง เทพละ
รองนายก อบต

 

 นายศรีจันทร์ เบ็ญชา
รองนายก อบต

 

 นายจำรอง ผันแก้ว
เลขานุการนายก อบต.

 
 
 
 
 
 
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
ลิงค์ อบต.จังหวัดพะเยา
    อบต.บ้านปิน
     อบต.ดงสุวรรณ
     อบต.ศรีถ้อย
     อบต.ทุ่งรวงทอง
     อบต.ควร
     อบต.งิม
     อบต.ผาช้างน้อย
     อบต.ขุนควร
     อบต.ทุ่งกล้วย
     อบต.ภูซาง
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
เกาะติดสถานะการราคาน้ำมัน
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 

 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft