Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)
12 ส.ค. 62 จิตอาสา 904 วปร.ตำบลเชียงแรงกิจกรรมปลูกป่า
13 ส.ค. 2562 10 รูป


12 ส.ค.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
13 ส.ค. 2562 11 รูป


28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
30 ก.ค. 2562 12 รูป
 


15 ก.ค. 62 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
19 ก.ค. 2562 8 รูป


11 ก.ค.62โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
15 ก.ค. 2562 8 รูป


26 มิ.ย. 62 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562
27 มิ.ย. 2562 6 รูป
 


25 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.เชียงแรง
26 มิ.ย. 2562 9 รูป


21-22 มิ.ย.62 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเย็บผ้าบ.ดอนไชย ม.10
26 มิ.ย. 2562 6 รูป


12 มิ.ย. 62 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต.เชียงแรงประจำเดือนมิถุนายน2562
18 มิ.ย. 2562 7 รูป
 


3 มิ.ย.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร
18 มิ.ย. 2562 6 รูป


21-22 พ.ค. 62 โครงการอบรมขยายพันธุ์ไก่ไข่ฯบ้านร้อง หมู่ 3
24 พ.ค. 2562 7 รูป


16-17 พ.ค.62โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มตีมีด บ.น้ำเปื๋อย ม.6
21 พ.ค. 2562 7 รูป
 


16 พ.ค. 62 โครงการจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนาคูคลองฯฝายหลวง บ.ดอนไชย ม.7
17 พ.ค. 2562 13 รูป


15 พ.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมตำบลเชียงแรงครั้งที่ 1/2562
15 พ.ค. 2562 8 รูป


13-14 พ.ค. 62 อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสานฯบ้านดอนไชย หมู่ 10
15 พ.ค. 2562 9 รูป
 


11 พ.ค. 62 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
13 พ.ค. 2562 10 รูป


10 พ.ค. 62 โครงการอบรมอาสาสมัครพิชิตยุงลาย
13 พ.ค. 2562 10 รูป


19 เม.ย. 62 ประเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัวนายอำเภอภูซาง
26 เม.ย. 2562 10 รูป
 


9 เมษายน 62 กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุต.เชียงแรง
11 เม.ย. 2562 6 รูป


5 เม.ย. 62 โครงการอบรมให้ความรู้การบรรจุภัณฑ์น้ำยาฯกลุ่มแม่บ้านน้ำเปื๋อย
9 เม.ย. 2562 7 รูป


3 เมษายน 62 โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองฯบ.ดอนไชย ม.9
4 เม.ย. 2562 7 รูป
 


1 เม.ย. 62โครงการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีตำบลเชียงแรง
3 เม.ย. 2562 8 รูป


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
3 เม.ย. 2562 7 รูป


การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลเชียงแรงฯเพิ่มเติมฯ
3 เม.ย. 2562 14 รูป
 


29 มี.ค. 62 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแม่บ้านการทำขนมไทย บ.ดอนไชย ม.9
1 เม.ย. 2562 6 รูป


22 มี.ค. 62 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา
25 มี.ค. 2562 13 รูป


21 มี.ค. 62 โครงการอบรมกลุ่มแม่บ้านการทำน้ำพริกลาบ บ.ดอนไชย ม.7
25 มี.ค. 2562 9 รูป
 


18 มี.ค. 2562 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
18 มี.ค. 2562 10 รูป


14 มี.ค. 62 โครงการอบรมพัฒนาการเกษตรกรตามแนวทฤษฏีใหม่ฯ
15 มี.ค. 2562 9 รูป


13 มี.ค. 62 โฮงเฮียนผู้สูงอายุต๋ำบลเชียงแรงประจำเดือน มีนาคม
14 มี.ค. 2562 14 รูป
 


8 มี.ค. 62 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ต.เชียงแรง
11 มี.ค. 2562 12 รูป


6 มี.ค. 62 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มพัฒนาสตรีฯบ.น้ำเปื๋อย หมู่6
8 มี.ค. 2562 9 รูป


21 ก.พ. 2562 โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
22 ก.พ. 2562 8 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft