Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
บุคลากร - เจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

Untitled Document

ลิงค์เทศบาล จ.พะเยา
ทต.ท่าวังทอง
ทต.บ้านต๊ำ
ทต.แม่กา
ทต.บ้านถ้ำ
ทต.หนองหล่ม
ทต.แม่ใจ
ทต.ห้วยข้าวก่ำ
ทต.เวียงลอ
ทต.หงส์หิน
ทต.ดงเจน
 
 
ลิงค์สำคัญ (อบต)
หนังสือราชการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
E-Laas
KTB Coporate online
ระบบ กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบบำเน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
 
แนวข้อสอบร้าชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
 
 
รวมภาพกิจกรรมหน่วยงาน (อบต.)
9 ต.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2562
10 ต.ค. 2562 8 รูป


9 ต.ค.62 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2562
10 ต.ค. 2562 7 รูป


14 ก.ย. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ
17 ก.ย. 2562 12 รูป
 


11 ก.ย. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรงประจำเดือนกันยายน
12 ก.ย. 2562 13 รูป


10 ก.ย.62 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและการทุจริตฯ
12 ก.ย. 2562 16 รูป


7 ก.ย. 62 โครงการครอบครัวอบอุ่นสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมฯ
9 ก.ย. 2562 10 รูป
 


3 ก.ย. 2562 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน
6 ก.ย. 2562 12 รูป


พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
3 ก.ย. 2562 6 รูป


29 ส.ค. 62 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะฯ
30 ส.ค. 2562 14 รูป
 


23 ส.ค. 62 ประเพณีสู่ขวัญควาย
28 ส.ค. 2562 8 รูป


21 ส.ค. 62โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลฯ
26 ส.ค. 2562 13 รูป


16 ส.ค. 62 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรงประจำเดือนสิงหาคม 2562
26 ส.ค. 2562 10 รูป
 


12 ส.ค. 62 จิตอาสา 904 วปร.ตำบลเชียงแรงกิจกรรมปลูกป่า
13 ส.ค. 2562 10 รูป


12 ส.ค.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
13 ส.ค. 2562 11 รูป


28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
30 ก.ค. 2562 12 รูป
 


15 ก.ค. 62 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
19 ก.ค. 2562 8 รูป


11 ก.ค.62โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงแรง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
15 ก.ค. 2562 8 รูป


26 มิ.ย. 62 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562
27 มิ.ย. 2562 6 รูป
 


25 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต.เชียงแรง
26 มิ.ย. 2562 9 รูป


21-22 มิ.ย.62 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเย็บผ้าบ.ดอนไชย ม.10
26 มิ.ย. 2562 6 รูป


12 มิ.ย. 62 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุต.เชียงแรงประจำเดือนมิถุนายน2562
18 มิ.ย. 2562 7 รูป
 


3 มิ.ย.62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร
18 มิ.ย. 2562 6 รูป


21-22 พ.ค. 62 โครงการอบรมขยายพันธุ์ไก่ไข่ฯบ้านร้อง หมู่ 3
24 พ.ค. 2562 7 รูป


16-17 พ.ค.62โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มตีมีด บ.น้ำเปื๋อย ม.6
21 พ.ค. 2562 7 รูป
 


16 พ.ค. 62 โครงการจิตอาสาฟื้นฟูพัฒนาคูคลองฯฝายหลวง บ.ดอนไชย ม.7
17 พ.ค. 2562 13 รูป


15 พ.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมตำบลเชียงแรงครั้งที่ 1/2562
15 พ.ค. 2562 8 รูป


13-14 พ.ค. 62 อบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มจักสานฯบ้านดอนไชย หมู่ 10
15 พ.ค. 2562 9 รูป
 


11 พ.ค. 62 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
13 พ.ค. 2562 10 รูป


10 พ.ค. 62 โครงการอบรมอาสาสมัครพิชิตยุงลาย
13 พ.ค. 2562 10 รูป


19 เม.ย. 62 ประเวณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้า ดำหัวนายอำเภอภูซาง
26 เม.ย. 2562 10 รูป
 


9 เมษายน 62 กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุต.เชียงแรง
11 เม.ย. 2562 6 รูป


5 เม.ย. 62 โครงการอบรมให้ความรู้การบรรจุภัณฑ์น้ำยาฯกลุ่มแม่บ้านน้ำเปื๋อย
9 เม.ย. 2562 7 รูป


3 เมษายน 62 โครงการอบรมเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองฯบ.ดอนไชย ม.9
4 เม.ย. 2562 7 รูป
 


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft