Untitled Document
Untitled Document
 
เมนูหลัก อบต. เชียงแรง
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ อบต.
ประเภท อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านสาธารณสุข
การบริการพื้นฐาน
ข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การประเมินผล และผลการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา พ.ศ. 2560-2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
แกลลอรี่ภาพ
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนา อปท.
คู่มือการจัดทำแผนชุมชน
ประกาศการจัดตั้ง อบต.
ระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ. 2548
พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562
ติดต่อเรา
 
ข้อมูลทั่วไป อบต. เชียงแรง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างส่วนราชการ
ภาพโครงสร้างส่วนราชการ-อบต.เชียงแรง
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.เชียงแรง
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
กองคลัง
สมาชิกสภา
กองช่าง
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
งานกองคลัง
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์
แผนภูมิขั้นตอนการปิดประกาศโอนมรดก
ภาพแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ งานภาษีป้าย
 
งานสำนักงานปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ อบต.เชียงแรง
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นฯ
พ.ร.บ. สาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติงานอบต.เชียงแรง ประจำปี 2558
 
งานกฏหมาย
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untitled Document

 
 
เอกสารดาวน์โหลด (อบต.)
ดาว์นโหลดที่นี่
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการรับของขวัญ
สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนที่4:การติดตามประมวลผล 61-65
ส่วนที่3:บัญชีโครงการ ผ.01
ส่วนที่3:บัญชีโครงการ ผ.03
สว่นที่3: บัญชีโครงการ แบบ ผ.02
ส่วนที่ 3:บัญชีโครงการ แบบ02-1
ส่วนที่3:การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ พ.ศ. 2561-2565
ส่วนที่2:ยุทธศสาตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2561-2565
ส่วนที่1:สภาพทั่วไป พ.ศ.2561-2565
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปี พ.ศ.
แผนป้องกันการทุจริตฯ 2562-2564
ควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนดำเนินงาน 2562
แผ่นพับการต่อต้านคอร์รัปชั่นจุดเปลี่ยนประเทศไทย
แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบ
แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แผ่นผับการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2.pdf
โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ฯ
แก้ไข ประกาศรายงานการติดตาม 1-2560.docx
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เชียงแรง ปีพ.ศ. 2561-2564
ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2560.docx
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 2560.docx
ประกาศอบต.เชียงแรง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 2560.docx
ปกคู่มือปฏิบัติงาน 2560.docx
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปี2560
แผนดำเนินงาน 25560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2559
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา (ทบทวน พ.ศ. 2557-2560)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง แผนพัฒนาท้องถิ่น
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 256
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียง
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การจัดทำแผนสี่ปี (ฉบับที่ 2) 2559
เทคนิคการลงพิกัดพื้นที่
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ปี 2560
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปี 2560
ซักซ้อมการตั้งงบประมาณ เงินเดือนครู ผดด ประกันสังคม ค่าอาหารเสริม(นม) แ
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี 2560
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีป้าย
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ลักษณะเด่นของ AEC
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แผ่นพับอาเซียน2
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์
แผ่นพับอาเซียน
เอกสารแผ่นพับการลดขั้นตอน
พรบ.อบต.2537
Untitled Document

 

ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.comCopyright @ 2017-2018 http://www.chiangrang.go.th All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft